16-05-2018

WE RESPECT YOUR PRIVACY

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden door ons opgeslagen met als doel jou te kunnen verbinden met passende opdrachten en opdrachtgevers.

Wij gebruiken jouw gegevens om te kunnen beoordelen of jij een geschikte professional bent voor een van onze opdrachtgevers en bij ons uitgezette opdrachten. Dit doen wij op basis van jouw cv en adresgegevens. Om dit vervolgens te kunnen toetsen, hebben we jouw telefoonnummer en e-mailadres nodig.

Wij sturen jouw gegevens (naam, leeftijd, woonplaats, tarief en werkervaringen) alleen naar een opdrachtgever na overleg en met jouw akkoord.

Jouw gegevens en documenten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en hier gaan wij uiterst vertrouwelijk mee om.
Indien je bezwaar hebt of je gegevens wilt inzien, laat het ons dan weten. Je kunt op verzoek te allen tijde je gegevens inzien en desgewenst laten verwijderen.

Wij hebben echter ook te maken met de bewaarplicht van gegevens. Hierbij valt te denken aan opdrachtbevestigingen, kopie paspoorten, kvk-uittreksels en vergelijkbare gegevens. Deze bewaarplicht duurt 7 jaar en gaat boven het recht op vergetelheid.

Ons volledige privacybeleid lees je hier.

26-04-2018

GOOD TO KNOW: COMPENSATIEREGELING ZZP’ER MET KIND

In het kader van ‘toch fijn als iemand je erop wijst’: compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

Werkte je tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heb je in die tijd een kind gekregen? Dan kom je in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.

Reden voor deze compensatie is het wegvallen van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen in die jaren. Deze uitkering verviel in mei 2005, om vervolgens te herleven vanaf 4 juni 2008. De vrouwelijke zelfstandige die in die tussenliggende periode beviel van een kind, kon geen beroep doen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Zij hebben nu alsnog recht op compensatie. Dat recht is er voor vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes, die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.

Let op: de compensatie bedraagt € 5.600 bruto en moet uiterlijk vóór 1 oktober 2018 worden aangevraagd bij het UWV. Vanaf 15 mei 2018 stelt het UWV hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Aanvragen die na 30 september 2018 bij UWV binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

De compensatie behoort tot je inkomen. Deze kan dus gevolgen hebben voor eventueel ontvangen toeslagen.

Om terugvorderingen van uitbetaalde toeslagen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie uitgekeerd in het eerste kwartaal van 2019. Zo heb je ruimschoots de tijd om aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven dat je naast jouw (gezins-)inkomen ook een compensatie van € 5.600 in 2019 zal ontvangen.

Lees meer.

21-02-2018

Zzp-er en verzekeren

Verzekeringen en freelancers: een combinatie die niet veelvuldig in één zin voorkomt. Toch weten we allemaal eigenlijk wel hoe belangrijk het is. Freelancers United vraagt in haar contracten om te tekenen voor het feit dat je verzekerd bent voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

Hierbij verwijzen we je naar een organisatie waar Freelancers United mee samenwerkt en die deze producten, snel, flexibel en tegen scherpe tarieven aanbiedt. Hieronder een korte omschrijving van de need to haves en nice to haves in verzekeringsland en een verwijzing naar  Camelot Adviesgroep.

Voor professionals uit het netwerk van Freelancers United is een eerste adviesgesprek volledig kosteloos!

Must haves

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Als je schade veroorzaakt bij één van je klanten is het belangrijk om te kunnen terugvallen op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert je tegen materiële schade die door jouzelf is veroorzaakt. Ook persoonlijke (letsel)schade is verzekerd binnen deze aansprakelijkheidsverzekering. De Aansprakelijkheidsverzekering van Camelot Adviesgroep houdt rekening met al jouw brancherisico’s en betaalt de schade en beschermt je tegen de financiële gevolgen van eventuele schadeclaims. Zij betalen de schade die jouw medewerkers of jouw producten hebben veroorzaakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen die in zijn beroep een belangrijke adviserende taak heeft, zoals bijvoorbeeld communicatieadviseur, advocaat of accountant. Naast de vermogensschade zijn ook eventuele verweerkosten gedekt binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Veel ondernemers denken met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) alle eventuele aansprakelijkheden af te dekken. Dit is een groot misverstand: een AVB dekt geen beroepsaansprakelijkheid! Terwijl grote schades juist vaak ontstaan bij zaken die verband houden met het uitvoeren van jouw specifieke beroep.

Voorbeeld van dekkingen:

  • Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout.
  • Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
  • Inbreuk op de wettelijke regels over vergelijkende reclame.
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.
  • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.
  • Smaad, laster of plagiaat.
  • Inbreuk op licentierechten.
  • Rectificatiekosten en de kosten van een verklaring voor recht.

 

Indicatieve kosten:   ZZP-er met < €100.000,- omzet

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) :
€ 95,00 per jaar. Dit is nog geen €8 per maand!

Beroepsaansprakelijkheid:
€ 470,00 per jaar. Dit is minder dan €40 per maand.

 

Lees hier meer over Camelot Adviesgroep en de nice to haves, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering (ook bij zwangerschap), pensioen voor zzp-ers, hypotheek voor zzp-ers en de korting die Camelot Adviesgroep professionals uit ons netwerk biedt.

15-01-2018

FREELANCERS UNITED BELOONT

Als jij een aanvraag bij ons neerlegt die leidt tot een plaatsing belonen wij je graag.

Om het overzichtelijk en transparant te houden maken we daarbij geen onderscheid tussen vast of freelance en hanteren we geen minimale duur van de opdracht. Wij belonen jou als aanbrenger van de opdracht met €750. En die betalen we je direct na plaatsing. Uiteraard geldt deze deal voor elke nieuwe opdracht weer.

De voorwaarden:
Klanten waar FU actief is zijn uitgesloten van deze beloningsafspraak.
Een verlenging is geen nieuwe opdracht.
De opdrachtgever is daarna ook onze opdrachtgever en nieuwe plaatsingen op eigen conto zullen niet worden beloond.

09-01-2018

FAQ

Via Freelancers United aan de slag voor een freelance opdracht! en dan? 
Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Onze opdrachtbevestigingen zijn goedgekeurd door de belastingdienst en voldoen aan de huidige wet DBA. De bevestigingen zijn vastgelegd bij de belastingdienst op 28 juli 2016 onder nummer; 90616.36185.1.0. Dit betekent dat de artikelen in deze overeenkomsten met deze redenen niet gewijzigd kunnen worden en gelden voor iedereen die via ons werkt.
Je kunt dus zonder administratieve hassle direct via Freelancers United aan de slag bij jouw nieuwe opdrachtgever!

Welke gegevens heb je van me nodig als ik via Freelancers United voor een freelance opdracht aan de slag ga?

Naast je NAW-gegevens ontvangen wij een recent en volledig (niet ouder dan zes maanden) uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, je btw-nummer en een kopie van je paspoort. That’s all.

We vragen je overigens nadrukkelijk toestemming te geven voor het opslaan van jouw gegevens (in verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Je gegevens worden door ons opgeslagen in een beveiligde omgeving. Wij gaan te allen tijde uiterst vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens en documenten.

Hoe gaat de facturatie precies in zijn werk? 

Jij stuurt ons per maand jouw factuur met het aantal gewerkte uren (inclusief een urenstaat, getekend door je direct leidinggevende) en tegen het overeengekomen uurtarief.
Wij versturen onze factuur naar de opdrachtgever.
Voor een spoedige en efficiënte verwerking van de administratie: Iedere woensdag is onze administrateur aanwezig en worden alle facturen verwerkt en verstuurd naar onze opdrachtgevers.  We adviseren je daarom voor de eerste woensdag van de maand je factuur te versturen. Voor de opdrachtgever geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer onze factuur is betaald door de opdrachtgever, gaan we over tot betaling van jouw factuur. Dit doen wij op de eerste woensdag na betaling van onze factuur. (Doen we dit eerder, dan zou er een vorm van werkgeverschap zijn en dat moeten we juist voorkomen.)

Je stuurt je factuur naar: admin-hr@freelancersunited.nl
De factuur dient op naam te worden gesteld van Freelancers United B.V. en als volgt te worden geadresseerd:
Freelancers United B.V.
Wibautstraat 131 D
1091 GL Amsterdam

Sta ik bij Freelancers United op de payroll? 
Nee, je staat niet bij Freelancers United op de payroll. Wij bemiddelen voor of freelance opdrachten of voor vaste banen. Dat betekent dat wij niet detacheren en je niet bij ons op de payroll staat.
Indien het zelfstandig ondernemerschap voor jou (nog) een stapje te ver is, kunnen wij uiteraard wel een voor jouw passende payroll partij adviseren.

Mijn opdracht wordt verlengd, wat nu? 
Zodra de einddatum van jouw opdracht nadert, plannen wij altijd een evaluatiegesprek in met jou en je opdrachtgever. Wanneer jullie beide positief tegenover een verlenging staan, krijg je van ons een nieuwe overeenkomst toegestuurd. Hier hoef jij verder niets voor te doen.

Hoe zit het met het non-concurrentie beding? 
Gedurende de looptijd van jouw opdracht evenals gedurende een periode van één jaar na afloop daarvan is het niet toegestaan om direct of indirect een zakelijke relatie met de opdrachtgever aan te gaan of te onderhouden.

Andersom geldt dat jij gedurende een periode van één jaar na het einde van jouw overeenkomst geen medewerkers van je toenmalige opdrachtgever direct of indirect betrekt bij uitvoering van werkzaamheden binnen een nieuwe opdracht.

Hoe moet ik me verzekeren als freelancer? 
Als freelancer wil je alles goed geregeld hebben voor je eigen bedrijf. Je kan niet terugvallen op je privéverzekering wanneer je in een zakelijke situatie betrokken raakt. Regel je zaken goed, niemand wil natuurlijk in een onverwachte, vervelende situatie terechtkomen.

Het is belangrijk het verschil te kennen tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

Veroorzaak jij tijdens je werk schade aan personen, onroerende goederen of andermans spullen? Je struikelt bijvoorbeeld over een drempel in jouw kantoor of je beschadigt per ongeluk een telefoon of laptop van een klant? Dan ben jij aansprakelijk voor de schade.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Wanneer je veel verantwoordelijkheid draagt bij een project kan een kleine vergissing grote financiële gevolgen hebben. Met deze verzekering verzeker je je voor de financiële gevolgen.

In de overeenkomst die jij als freelancer bij Freelancers United ondertekent, staat het volgende wat betreft verzekeringen:

  1. Opdrachtnemer is verplicht om zich tegen beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en minimaal gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst inclusief eventuele verlengingen daarvan, verzekerd te blijven voor een bedrag van € 250.000,–. Wanneer de Derde schade lijdt door handelen of nalaten van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer per gebeurtenis aansprakelijk te stellen.
  2. Opdrachtnemer is verplicht om zich tegen bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren en minimaal gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst inclusief eventuele verlengingen daarvan, verzekerd te blijven voor een bedrag van € 1.000.000,-. Wanneer de Derde schade lijdt door handelen of nalaten van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen.

Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering zinvol is voor jou en hoeveel je dit per maand kost, hangt af van meerdere factoren. Een groot deel van de freelancers kiest ervoor om zelf te sparen. Wij adviseren echter om een dergelijke verzekering goed in overweging te nemen.

Je kunt bij verschillende partijen een verzekering afsluiten. Sommige bieden je een volledig pakket aan en bij andere sluit je jouw verzekering per specifiek onderdeel af. Er is ontzettend veel aanbod, check daarom altijd goed wat er wel en níet verzekerd is per verzekering en wat voor jouw persoonlijke situatie het beste past.
Wij verwijzen je graag naar een organisatie waar Freelancers United mee samenwerkt en die deze producten, snel, flexibel en tegen scherpe tarieven aanbiedt. Hier vind je een korte omschrijving van de need to haves en nice to haves in verzekeringsland en een verwijzing naar Camelot Adviesgroep.
Voor professionals uit het netwerk van Freelancers United is een eerste adviesgesprek volledig kosteloos!

01-01-2018

Belastingtips voor zzp’ers

Een paar fiscale aandachtspunten en tips om het jaar goed/voordelig te beginnen. Wellicht een tikkie saai en sommige ten overvloede, maar wie weet heb je er wat aan/valt er wat terug te halen. Doe er je voordeel mee!

Algemeen

Teruggaaf BTW bij kleine ondernemers

Zelfstandigenaftrek

Startersaftrek

MKB-winstvrijstelling

BTW bij auto van de zaak

Zakelijk gebruik privéauto

Investeringsaftrek

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Willekeurige afschrijving startende ondernemer

Wet DBA

ZZP’ers en hypotheken

Teruggaaf BTW bij aanschaf zonnepanelen

Bitcoins in de aangifte inkomstenbelasting

22-11-2017

WET DBA / OPDRACHTVERKLARING

Het nieuwe kabinetsplan is gepresenteerd en er gaat veel veranderen. Zo ook voorzelfstandig ondernemers. Maar wat verandert er nu precies en wat is van belang voor jou om te weten? De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft ons allen de afgelopen jaren veel onrust gebracht. Dus wordt het hoog tijd voor wat duidelijkheid. De nieuwe wet moet gaan voor zorgen voor meer zekerheid voor jullie en voor opdrachtgevers. In de wirwar van informatie en juridische taal hebben wij een en ander alvast voor je samengevat.

Medewerker

De status zzp’er komt te vervallen wanneer je onder de grens van €15,- tot €18,- per uur verdient voor een langere periode dan drie maanden. Dit minimumtarief wordt ingesteld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en te voorkomen dat opdrachtgevers geen sociale premies en andere lasten afdragen.

Opdrachtverklaring
(Tarief onder €75,- per uur voor opdrachten van een een jaar of langer)

De opdrachtverklaring geeft duidelijkheid en zekerheid aan de opdrachtgever over de inhuur van de zelfstandige met betrekking tot vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.
De opdrachtverklaring wordt via een webmodule ingevoerd.
Met de opdrachtgeversverklaring blijven opdrachtgevers een rol houden in het beoordelen en bewaken dat een zelfstandige ook echt als zelfstandige werkt en onderneemt.
Over mogelijke sancties als dat niet het geval is, is nog niets bekend. Er zou een overgangstermijn van een jaar komen, waarin de Belastingdienst nog geen boetes uitdeelt. Het kabinet kondigt verder aan dat begrip ‘gezagsverhouding’ in de arbeidswet wordt verduidelijkt.

Opt out
(Tarief boven de €75,- per uur waarbij de opdracht korter dan een jaar duurt)

Er is geen verplichting meer tot inhouden van loonbelasting en werknemersverzekeringen.
Zit jouw tarief boven de €75,- per uur maar duurt je opdracht langer? Dan geldt de opdrachtgevers-verklaring.

En nu?
Dit is wat er tot nu toe bekend is. We houden je in een volgende update op de hoogte van wat dit concreet betekent voor onze samenwerking.